Kallelse till årsmöte 2023

Välkomna till Hem och skolas årsmöte tisdagen den 3 oktober kl. 18.00 i Granhultsskolans matsal
Vi hoppas på att se många av er på mötet!


Möteskallelse
Till medlemmar i föreningen Hem och skola vid Granhultsskolan rf, d.v.s vårdnadshavare till elever, lärare i skolan samt andra som är intresserade av föreningens verksamhet.

Föredragningslista

Tid: Tisdagen den 3.10.2023 kl. 18.00
Plats: Granhultsskolans matsal, Elevhemsvägen 23

Ärenden
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare för mötet.
3. Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet
4. Godkännande av föredragningslista för mötet
5. Bokslut, årsberättelse och revisorernas utlåtande
6. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga
7. Fastställande av verksamhetsplan och budget
8. Fastställande av medlemsavgift
9. Fastställande av antalet styrelsemedlemmar
10. Val av styrelseordförande
11. Val av styrelsemedlemmar
12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
13. Övriga ärenden
14. Mötets avslutande

Om en föreningsmedlem önskar att något ärende skall behandlas på föreningens årsmöte, skall hen skriftligt anmäla om detta till styrelsen i god tid, så att ärendet kan tas upp på mötet.

VERKSAMHETEN UNDER SKOLÅRET 2022-2023

Hem och skola vid Granhultsskolan har som uppgift att stärka kontakten och samarbetet mellan hemmet och skolan. Detta läsår har vi kunnat återgå till “normal” verksamhet efter några år av pandemi. Det har inte alltid varit helt enkelt att veta hur “man gjorde förr”, då ingen i styrelsen suttit med innan coronan, men vi har löst det på bästa sätt genom att återuppta gammalt och skapa nytt. Nytt för i år är att vi har bjudit in förskolan på våra evenemang.

I december var det dags för fyrornas självständighetsbal, som årligen ordnas tillsammans med Mäntymäen koulu. I år var det Granhultsskolan som stod som värd. Här var det den aktiva festkommittén som drog det tyngsta lasset och såg till att fyrorna fick en oförglömlig kväll. Hedersgästerna, stadsdirektören Christoffer Masar och stadsstyrelsens ordförande Veronica Rehn-Kivi hälsade gästerna välkomna. Konsta Saarela var kvällens konferencier.

Under jullovet och i januari arrangerades Bokens månad. Då uppmanas alla elever att läsa och samtidigt fylla i ett läsbingo. På det här sättet vill föreningen uppmärksamma nyttan av och nöjet med läsning. Under Bokens afton besökte författaren Matilda Gyllenberg och bibliotekarien Alexandra Berg skolan. Matilda berättade om sitt författarskap och om sin prisbelönta bok Hundra dagar hemma för de lite äldre eleverna, medan Alexandra bokpratade och läste för de yngre. Hem och skola dukade upp med kaffe, saft och bulle samt ett bokbytarbord. När kvällen var slut var alla bord tomma. En mycket lyckad tillställning på alla sätt. Bokens månad avslutades med att Hem och Skola lottade ut bokpriser bland de elever som lämnat in sin läslott (läsbingo).

I mars ordnades Hem och Skolas årliga motionskampanj. Alla elever, lärare och föräldrar fick möjlighet att under en månads tid samla så många rörelsepoäng som möjligt. Och som det sportades. Skolans alla klasser uppnådde sina rörelsemål och belönades med glass när kampanjen var slut och också en hel del lärare och föräldrar lyckades uppnå sina mål. Bra jobbat! I alla klasser lottades det också ut två biobiljetter bland de elever som lyckats samla in tillräckligt med poäng.

På skolans begäran ordnade Hem och skola en ätstörningsföreläsning för Granhultsskolans och Hagelstamska skolans föräldrar i april. Under kvällen fick vi ta del av Ira Zetterborgs och Julia Backmans intressanta presentation och höra bl.a. om hur man ska tala om mat med sina ungdomar där hemma. Ira och Julia besökte också Granhultsskolans femmor och sexor, samt Hagelstamska skolan med ett infopaket anpassat för eleverna.

I maj ordnades en ost- och vinkväll för alla klassombud, och cirka 20 klassmammor kom för att lyssna på proffsiga Linda Forsell som tipsade och berättade om olika viner. Kvällen avslutades med ostbricka, choklad och trevlig samvaro. Också olika program- och verksamhetsidéer diskuterades och nya kontakter skapades.

Under stafettkarnevalen i slutet av maj övernattade drygt 140 elever och lärare från Vasa och Åland i Granhultsskolan. För att förenkla deras tillvaro och öka deras chanser att klara sig i tävlingarna ställde Hem och skola upp och ordnade frukost åt övernattarna.

Utöver detta har föreningen ansökt om stipendier för att kunna understödja t.ex. morgonverksamheten “Morris”, sexornas lägerskola, ordna teaterbesök, utfärder och program för eleverna.

Också en aktivitetspeng på 5€ per elev har delats ut till klassombuden, som sedan hittat på någonting roligt för klasserna och deras familjer.

Nicola “Pyret” Öhman

Ordförande för Granhults Hem och Skola

 

Texten är också publicerad i Granhultsskolans verksamhetsberättelse 2022-2023.

KALLELSE TILL HEM OCH SKOLAS ÅRSMÖTE 2022

VÄLKOMMEN PÅ HEM OCH SKOLAS ÅRSMÖTE!

Kallelse till årsmöte, Hem och Skola vid Granhultsskolan

Hem och Skola vid Granhultsskolan rf. samlas till årsmöte onsdagen den 5.10.2022 kl. 18 i Granhultsskolans matsal.

Hem och skola vid Granhultsskolan jobbar för ett nära och bra samarbete mellan hemmet och skolan. Vi understöder Granhultsskolan, dess elever och personal genom att ansöka om stipendier och samla in medlemsavgifter.

Välkommen!

Hösthälsningar, 

Styrelsen för Hem och Skola vid Granhultskolan