Trygg och säker skolväg för alla

 

Bästa medlemmar,

Det ligger i allas intresse att våra barn har en trygg och säker skolväg. Därför har vi på Hem och Skola valt att i år lyfta fram detta viktiga tema med stöd av Trafikskyddet. Säkerheten för barn i trafiken främjas av en säker trafikmiljö, användningen av säkerhetsutrustning, trafikfostran samt information om barn i trafiken, som riktas till alla trafikanter.

 

Ansvaret för barnens trafiksäkerhet ligger hos oss vuxna och alla trafikanter kan påverka trafiksäkerheten för barn. Familjen är den främsta förebilden vid barnets trafikfostran, föräldrarnas exempel är ovärderligt. Barnen tar efter vuxnas trafikbeteende och lär sig långt av den modell som föräldrarna ger, men också skolan och den egna läraren har ett stort inflytande. Säkerhetssignaler från olika håll stöder barnets positiva inställning till säkerhet och minskar risken för olyckor.

 

Säkerhetsutrustning ger ett extra skydd för barn vid olyckor, förutsatt att de används rätt. Fäst reflexer på kläderna och använd cykelhjälm och -lykta. Det är förpliktat i lag sedan 2003. Barnen borde lära sig att säkerhetsutrustning är en självklarhet och att använda sig av den självständigt.

 

Trafikolyckor är den största enskilda orsaken till barns dödsfall genom olyckshändelser. Barn mellan 6 och 14 år skadas i trafiken oftast i egenskap av fotgängare och cyklister. När det gäller fotgängare, inträffar allvarliga olyckor för barn vanligen när de korsar en gata eller väg. I allmänhet sker olyckorna i hemmets näromgivning.

 

Tänd cykellyktan och ta reflexen i användning. I takt med att hösten framskrider blir kvällarna mörkare allt tidigare. Också på morgonen kan det ännu vara mörkt. Fotgängare som rör sig i trafiken vid mörker bör använda reflex. Trafikskyddet påminner dem som cyklar om hur viktigt det är att använda belysning på cykeln. När man cyklar i skymning eller mörker ska cykeln ha en lykta som visar vitt sken framåt.

 

Det är utan tvekan klart att hjälmen är till nytta för cyklisten vid olycksfall - hjälmen är huvudsaken. Årligen omkommer inemot 70 cyklister i trafiken i Finland och 30 000 skadas. Omkring 10 000 barn under 15 år behandlas för skador till följd av cykelolyckor. Det gäller att vara speciellt uppmärksam i korsningar, eftersom cirka 70 % av de olycksfall som leder till personskador drabbar cyklister i korsningar. Huvudskador är orsak till cirka 80 % av dödsfallen och användningen av hjälm skulle enligt beräkningar rädda inemot hälften. Om den som skadas inte har hjälm kan skadorna bli allvarliga. De kan leda till personlighetsförändringar, minnesförlust, talsvårigheter, förlamningar eller i värsta fall ha fatala följder. Att använda cykelhjälm är ett klokt, enkelt och förmånligt sätt att undvika svåra skador då olyckan är framme. Idag finns många fina hjälmar för alla åldrar. Cykla gärna, men inte utan hjälm!
 

Trafikskyddet påminner om följande aspekter gällande barn i trafiken:

 • Ett barns synfält är snävare än en vuxens och därför har barnet svårt att uppfatta komplicerade trafiksituationer rätt.
 • Ett barn kan ha svårt att höra från vilket håll billjudet kommer.
 • Ett barn har svårt att bedöma avståndet till och hastigheten hos en bil som närmar sig. Kör tillräckligt sakta så att du hinner stanna vid behov.
 • Eftersom barn är små till växten hindrar det dem att se över parkerade bilar. På motsvarande sätt har bilister svårt att upptäcka barn bland bilar och planteringar.
 • Barn leker och är impulsiva också i trafiken. Uppmärksamheten kan plötsligt riktas mot kamraterna, varpå trafiken glöms bort och barnet kan rusa ut på vägen. Barn har ännu inte någon klar uppfattning om farorna i trafiken och litar ofta för mycket på bilisternas förmåga att stanna.

 

Undvik brådska och var extra alert i trafiken då du skjutsar barn till och från skolan, speciellt i närheten av skolan. Hem och skola uppmanar alla chaufförer att alltid följa trafikreglerna, inte minst utanför skolan. Denna uppmaning har tyvärr visat sig vara behövlig.
 

För dig som använder Elevhemsvägen vill vi påminna om några viktiga aspekter för att göra trafiken så trygg och smidig som möjligt:

 

 • Elevhemsvägen är enkelriktad vid skolan i riktning mot simhallen, d.v.s. det är förbjudet att svänga in på Elevhemsvägen från Stationsvägen vid simhallen
 • Elevhemsvägen har parkeringsförbud utanför skolan
 • Hålla alltid infarten till lärarparkeringen fri
 • Var extra alert och försiktig vid övergångsstället
 • Kom ihåg att gruppera rätt då du skall svänga ut på Stationsvägen. Det minskar köbildningen framför skolan.
 • Vi rekommenderar att du avlämnar ditt barn på simhallens övre eller nedre parkering och skickar barnet under stationsvägstunneln till skolan.

 

Vi har många elever i Granhultsskolan, men inte en enda för mycket.

 

Trygg skolväg!

 

Med bästa samarbetshälsningar,

Styrelsen för Hem och Skola vid Granhultsskolan

 

 

https://liikenneturva.fi/sv/i-trafiken

https://liikenneturva.fi/sv/aldersgrupper/barn